Vall-E, công cụ AI mới của Microsoft có thể bắt chước giọng nói con người chỉ nhờ tham khảo mẫu âm thanh 3 giây đầu vào

Vall-E là một công cụ ngôn ngữ mới từ Microsoft, có thể bắt chước bất kỳ giọng nói nào chỉ bằng việc tham khảo một mẫu âm thanh đầu vào ba giây. Công cụ AI mới ra mắt này đã được thử nghiệm trên 60.000 giờ dữ liệu giọng nói tiếng Anh.